Header Ads

Header ADS

A man um a DJ nga kuoi

July 29, 2022 khan ei nga vaina dîl ah nga tienga hmalatu bik haiin ṭhalai puolbik a dingin a man um a nga kuoi a huoihawt.

Amiruokchu, ṭhalai duthusam neka tlawm an ṭhang a. A ṭhang hai an kuoidawk ṭha tawl hle a hriet a ni a. Hi nga kuoina tangka hai hi Diamond Jubilee Fund a ding ni a hriet a ni bawk.


Nga hi chawlkar hni liemtah laia kha thlak thar nawk a ni a, tukhawm hin tam tak la um ding le kuoi inhawi tak el la ni pei ding a nih.

No comments

Powered by Blogger.