Header Ads

Header ADS

Marka pâwl in activity an țan

Kum 2021 a Țhalai Pawl sunga Marka pâwl hai chun group activity an lo țan taa. An ni hi tukum group activity țan hmasataktu an nih.


Zan hni liemtah a inthawk khan 2021 kohran thupui, bang/ina tar chi chu zan thum sung kohran member hai kuoma zawrin vawizan khan an zofel.

Marka pâwl activity hi pasal tieng leader Kevin Fimrolung le Asst leader Lalzarlien le nuhmei tieng leader Florence Zairemmawi (Zaite) haiin an in rawi a nih.

Tuta mi baka hin group activity danga sunzawm nawk nghal an tum thu an hrillang sar sar bawk. Group dang hai activity țan an la um hri naw a nih.

No comments

Powered by Blogger.