Header Ads

Header ADS

Group Leaders le Ṭhalai Committee inhmukhawm

Thawṭanni Jan 25 zan khan NSSU Hall ah Ṭhalai Committee in a lo ruot angin 2021 sunga group hotu dinga ruot hai le Ṭhalai Committee inkawpin leaders retreat hmang a nih.


Hi huna hin group hotuhaiin an hmalakna lo nei ta hai le hma an lak pei tum dan hai an hrillang a. Hi hma hin Ṭhalai Chairman in ṭhalai ngirhmun le hmabak a thaw ding thil hai hrilhrietna a nei a. Kum thar khi tuolsung Ṭhalai Diamond Jubilee ding a ni ta thu le theitawp a ṭhang lak a ṭul zie hai a hrillang.


Upa Ramhlungsang in Pathien thu le Ṭhalai, Kohran ngirhmun le in ṭhuoi dan hai ditkhawp lo takin a hril bawk a nih.


Hunser hmangna a hin Upa F Doliensung khawm a ṭhangve a nih.
No comments

Powered by Blogger.