Header Ads

Header ADS

Tuolsung Committee le TPKṬP inhmukhawm

Ṭuiṭhaphai Kristien Ṭhalai Pawl inkhawmpui vawi 60-na Sielmat a hmang ding le inzawmin vawituk khan tuolsung Ṭhalai hotuhai le Presbytery hotuhai NSSU Hall, Sielmat ah inhmukhawm a nih. Hi le inzawm hin tuolsung tienga inthawk hotuhaiin Presbytery hotuhai kuoma thurawn iemani zat an siem a, Presbytery hotuhaiin an hung bawzui ding thu an hril.


Riruong hmasatakna siem dana chun Ṭhalai inkhawmpui le Diamond Jubilee lawm kawp dinga ti nisienkhawm hri inleng leiin riruongna po po a fe thei ta naw a, inruolsiekna le lawmna thil hai hrim hrim thaw ta loin rorelna le inthlangna hun chaua hmang dinga riruongna um ta sa thlak danglam a um a ni tah.


Rorelna hi Nov 14 in nei ning a ta hi ni hin inthlang ni nghal a ta, Nov 15 in ruot/thlang bik umin inkhawmna a mipui pungkhawm naw zawnga huoihawt dinga riruong a ni baka Roberts’ Jubilee Chapel tuolah TPKṬP kum 60 tling hrietzingna mellung inngir a um chu Nov 15 tuk hin hawng nghal dinga riruong a ni bawk.


Rorelna le thaw ding riruong ta sa hai hi chawkbuoitu dang tak um loa, riruong anga hmang a ni theina dingin ṭhalai haiin ei ṭawngṭaina haia lo hrie tawl hlak ei tiu.

2 comments:

Powered by Blogger.