Header Ads

Header ADS

WED ah thingkak phun

Kum 2024 World Environment Day chu Thlado 5, 2024 khan khawvel pumpui a hmang a ni a. Hi ni hi tuolsung ṭhalai pawl khawma lo hmang ṭangkai ve in thingkak phunna hun a lo buotsai a nih.


RWUS tienga inthawk thingkak 50 le ti met dawng a ni a, hi thingkak hai hi Roberts Jubilee Chapel tuolsung le khawsung hmun tum tum a hai ṭhalai member haiin an phun.Ei khawvel hma a sawn peia ei ni rawi khawm mihriem ei pung peia khawsakna ding ei rem thar peina ah thing le ruo hai nasatakin ei rawt rem leiin ei boruok hai an thlak danglam hrat a, ruo tui ei dawng dai hai danglamin tuilet le tuilien thut thut hai khawm a hung tam pei tah. Ei thingkak hai hi a phun a zo el loin, a puitling theina dingin duottak in enkawl seng ei tiu.

No comments

Powered by Blogger.