Header Ads

Header ADS

Faina thu poster dang dang inngir

Khawsung hmun tum tum, kawtsuo le Bijang leilak bul, Lalveng a hai faina pawimaw zie le vadung a hmunhnawk dehawn ta lo ding ngenna thu inziekna poster chu Thlado 6, 2024 zan khan Ṭhalai member haiin an inngir.


Bijang khuo le ei inrina taka Sielmat vadung luongna leilak hnuoi ei sukfaina le inzawma hi poster hi siem a nih.Vadung a hmunhnawk pei ringawt dam, khawsunga mani remchangna na ah a mawi le mawi naw khawm dawn loa hmunhnawk dehawn hai hi bansan tumin ṭhang la thar ei tiu a. A thawtu ni nekin, thaw ta lo ding hriltu ni tumin ṭhang la pei ei tiu.

No comments

Powered by Blogger.