Header Ads

Header ADS

Pathien thil rel dan hlapawl khum

Ṭhalai Pawl hla a rawngbawlna ding remchang ṭha ei la dawng pei a, tuta Nilaini khan Ruolngul Records ah “Pathien thil rel dan” (BUILTH) - David Charles a siem, hlapawl khum a nih.

Hlapawl khum hi hau intak ve tak el a ni a, thiem a ngai, thiem ding chun inchuk rawn a ngai, fak le dawn, a khum man, tha le hun pek a ngai, zirtirtu inhman, member inhman, an tuok vawng a ngai. Pathien zarin hieng po po hi muolsuo theiin hlapawl hlawtling taka khum a ni a. Khum zo hin a hmunah Vice Chairman, Paul Nathan in Pathien kuoma ṭawngṭaiin fak le dawnin a zui a nih.Ei member Tv. Samuel Lalmuankima in a khum man hi a hung tum a. Chun, rimawi le solfa tienga ei suongvawr Tv. Joseph Remruotsang in music track hi a thlawnin a hung tum ve a, ei lawm bek bek. Ei hla khum hi a audio po chu karthar ah ngai hman dinga beisei a ni a, lungrilin Music Video riruong phawt a nih.Hlapawl zirtirtu, a saktu member le ṭhalai hotuhai ṭhangtlangna lawm a um takzet. (Thlalak hai hi, khum lai, inchuk lai a mi hai an pawl vawng a nih)

1 comment:

Powered by Blogger.