Header Ads

Header ADS

KṬP member Paul Rozarlien kan

Lirthei a chesuol leia CCPur District Hospital a iemani chen enkawl, dam tieng a pan pei ta leia ina um tah ei member Mr. Paul (Paul Rozarlien) chu Tuolbuol 14, 2024 (Pathienni) khan an chengna inah Ṭhalai Pawl hmingin kan a nih.

Ei ṭawngṭaina hai Pathienin a dawn a Mr. Paul hi a dam pei ta a, Office hai khawm kai sunzawm theia lo um a ni tah. Ṭhalai Pawl in a thaw hlak angin Chairman in kutchawi thil dakbawm an hlan a, ṭawngṭaina hmang zawm a ni a. Ama, ei member Mr. Paul a inthawk khawmin report tawi ngaithlak a ni bawk.


Thingpui inhnik tak el ṭhalai hai an mi lo buotsai pek a, lawm a um hle a nih.

No comments

Powered by Blogger.