Header Ads

Header ADS

Pawl 10 Exam hai a thlawn a hril

Tukum 2023 Pawl 10 (Board Exam) chu ṭan a lo ni ta a. Ei ṭhalai member khawm iem a ni zat zet Pawl 10 exam hi an um ve.Hi le inzawm hin Exam ding haiin an lo ṭangkaipui beiseina in ṭhalai hmalakna in Zirtawp zan (Thlaṭau 17) khan ṭan niin zan liemtah Inrinni zan khan sunzawm nawk a nih.


Exam ding hai hi Science subject thlurpui bik an ni a, Ṭhalai Secretary Enoch Peter in a zirtir a ni a. Zirtirtu inhman dan izirin in tieng a remchang ang peiin an sunzawm ding a nih.


Pawl 10 le 12 exam ziek hai ei ditsakna insang tak ei inhlan.

1 comment:

Powered by Blogger.