Header Ads

Header ADS

Church Discipline Seminar huoihawt

Liemtah Thlaṭau 13, 2023 zan khan ei Fellowship Hall ah Church Discipline thupuia hmangin Seminar huoihawt a ni a. Hun khatna ah Church Discipline thupui hi SBC senior Lecturer a lo chawl tah Pi Lalhlimpui in a hril a. Hun hnina hriltlangna hun ah Ṭhalai le Internet/Media, Moral Values, Christian Marriage hai thupuia hmangin SBC a lecturer le KṬP Vice Chairman ni lai zing Tv. Carey L. Inbuon in a ṭhuoi a nih.

Seminar a hin duthusam angin ṭhalai fekhawm hne naw inla khawm, a fekhawm hai po chun inhawi an tiin hun induong a um ṭha taka hmangzo a ni a. Ṭhalai Committee khawma hieng ang Seminar hi hun remchang hmasa tieng ah huoihawt nawk ngei nisien an hril a nih.Ṭhalai hunser bik ei siem hai hrim hrim hi taksa bawrsawmna annawleh fak le dawn zawngna kawnga buoina thil dam a ni naw chun, ei puolbik hun hai ngai pawimaw hi member haiin inchuk thar ei tiu.

1 comment:

Powered by Blogger.