Header Ads

Header ADS

Lusun sungkuo kan

Thlaṭau 18, 2023 a ei lo ṭhe tah Pu HD Lalremruot a sunghai chu tuta Pathienni liemtah Thlaṭau 26 khan Upper Canaan venga an chengna inah Ṭhalaiin a kan.

Vice Chairman Tv. Carey L. Inbuon in Pathien thucha hrilna hun a hmang a. In neitu tieng le ṭhalai haia inthawk hun tawi hmang niin inpakna hla hai sak a ni bawk.Ṭhalai ṭhahnem tak fekhawm a nih.
No comments

Powered by Blogger.