Header Ads

Header ADS

Thalai group Football inkhel vawikhatna

Thalai group 2022 siem a ni a inthawk Football inkhel a vawikhatna chu zanikhan Konsham Arena, Songza Khopi, Churachandpur ah thimbut a inthawk zan dar 10 chen inkhel a nih. Group football inkhel hi Thalai Sports in-charge hai hmalakna, group le thalai pawl member sungah inunauna le inhrietpawna thalem a um theina ding beiseia hi football inkhel hi huoihawt a nih.

Football final hi Ephesi le Philippi haiin an inkhel a, Ephesi haiin tuta tum in elna ah hrat tak nina an lak a. Thalai member thahnem tak fekhawm a nih.

Tukum hi Diamond Jubilee kum a ni leiin thalai member haiin ei ruolhai ei ni laia thangve lo hai theitawp a fiel dawk tumin thang la thar ei tiu, chu chu ei rawngbawlna ding tak khawm a ni bawk a nih. (Hmar hawrawp tri hmang a remchang thei naw leiin tri hmang loin ei sut a nih).

Thlalak tlawmte:

 

Champion group Ephesi




No comments

Powered by Blogger.