Header Ads

Header ADS

Biekin sunga a ngaia inkhawm ṭan nawk tah

Hripui leia biekin chu chen khar a ni hnungin Pathien zarin inkhawm ṭan nawk a lo ni ta a, tuta chawlkar sung po khan zantin Mission Week hmang a ni a. Vawisun Pathienni Jan 10, 2021 kha tukum a dinga Pathienni pangngai taka biekin a inkhawm ṭan nawkna hmasatakna a ni a. Sun inkhawmna a hin Rev. Michael Zote in Pathien thucha a hril a, kum thum sunga ding Local Committee ṭhuoitu ding hai inthlangna hun hmang nghal a nih.

Kum 2020 a biekin sunga inkhawmna nuhnungtak chu March 15, 2020 kha a ni a, hi hnung hin pangngai taka biekin a inkhawmna a um thei ta naw a, biekin chu khar deu char char a ni tah.


Lusun tuok ei um zeu zeu lai zingin, kohran member sunga tukhawma hri leia lu inhmang um loa Pathienin a biekbuk thienghlima a mi ṭhuoikhawm nawk tawl el ta hi a ropuiin Pathien kuoma lawmthu hril ei bat rawn hle.


No comments

Powered by Blogger.