Header Ads

Header ADS

2021 KṬP vawk that

Vawituk (Jan 9) inhmatak khan tukum 2021 a Ṭhalai activity hmasatakna ni dingin ei Ṭhalai Pawl chun ei biekin tuol sungah vawk thatin a sa a zawr hlawk. Vawksa hi a dit an tam a, sawtnawte sunga zawr zo nghal a nih.

Hi thu update ei hung siem chena hin a hlawk zat hotuhaia inthawk ei la hriet hman naw a, hotuhaiin group a hai an la hung suklang ring a um.

Ei vawk that hi Fun 43 niin Kg 73 a suok a nih.

Ṭhalai Chairman le Secretary khawm sa zawr ding chan/ât an hnesaw hle bawk.
No comments

Powered by Blogger.