Header Ads

Header ADS

Ṭhalai WC 2020 ei hmabak

Tukum 2020 hi ei Ṭhalai Weekly in kum 10 a tling kum a ni a, ropui taka lawm dinga ei inbuotsai zing lai hripuiin a mi nangchil leiin hun iemani chena inthawk ei riruongna hai bawzui thei ta loin a um tah.

(Google image for representational use)

Nisienlakhawm, Pathienin hun ṭha a mi pek ei ring a, thu ei hriet danin tuta thla tawp tieng hin Churachandpur a artificial turf pakhat tak ah Ṭhalai World Cup 2020 ei nei dinga beisei a nih.

Hi chungthu hi chawlkar liemtah lai khan Ṭhalai Committee OB le Group Leader hai inhmukhawm huna rawt thar nawk a ni a. Ṭhalai Chawlkar (Ṭhalai Week) 2020 le Ṭhalai Weekly 10th Anniversary lawmna ball pet le an kawp vawng dinga ring a nih.

Ball pet hi nuhmei le pasal a um ve ve ding am hriet a la ni nawa, a hun ding tak khawm chieng taka hriet a la ni naw bawk. Thla tamtak ei chawl hnungin phur a um ta hle. 

2 comments:

Powered by Blogger.