Header Ads

Header ADS

Kohran hnatlang; Lungdaw inṭhutna hmun sawn ding

Kohranapui hmalakna a riruongna lo siem ta sa angin vawisun khan Kohran hnatlang huoihawt a ni a, ṭhalai member tlangval hai khawm iemani zat hnatlang a hin an ṭhangin an thaw hlawk hle.Ei kohran lungdaw tuta gate pui sak el a ngir hi ICI ram (Guest House) le inrina zul ah, tuta a nghat dan ang suo tieng ngha zawng bawka inngir thar ning a ta. Inngir thar a ni nawk huna hin tuolsung ṭhalai in Golden Jubilee ei lawmna granite, Ṭuiṭhaphai Kristien Ṭhalai Pawl Diamond Jubilee lung hai inngir sa ve ni tang an tih.Hnatlang hi vawisun a ṭan chau a niin zofel a ni hma chu sunzawm pei ning a ta, hmabak tamtak la um le tharum hmangna chi deu vawng a ni leiin ṭhalai hai ṭhahnem ngaia inthawk tawl dingin ei in fiel thar a nih. 
 


No comments

Powered by Blogger.