Header Ads

Header ADS

Thalai chawlkar football 2024 champion Alpha group

Ṭhalai Chawlkar Football 2024 chu Thlaphur ni 2, 2024 zan khan Saikot khuoa False 9 hlobet tehlem khelzawl a inkhel a nih. Zan dar 7 in inkhel ṭan a ni a, Football pasal ah Alpha an Champion a, a dawttu in Agape, Logos le Omega group hai a pahnina le pathumna ngirhmunah an um a nih.


Ṭhalai Chawlkar Football champion 2024
Alpha Group 


Nunghak hai khawm Football hi inkhel ve a ni a, amiruokchu, group pahni pei Logos-Agape le Omega-Alpha inkawpin an inkhel a, a hmasa lem hai hin goal an thun rawn lem leiin hrat lem nina an chang a nih.Ṭhalai Chawlkar Football inkhel insukhlimna hi Tv. Joab L. Keivom in ṭawngṭainain hun a hawng a, Rev. HD Ramtharlawm in ṭawngṭaina bawkin hun a khar. >>> YouTube ShortsKum 2023 a inthawk Manipur ah Meitei ral a lien leiin 2024 Ṭhalai Chawlkar hmang hun ding le Kristien Ṭhalai Pawl member ṭhahnem tak hai ramri a duty a an fe ding hun an tuok leiin, kum dang angin Chawlkar hmang hunah zantieng zat Football inkhel a rem thei naw ding leia a hmalawka inkhelna hi Games & Sports Department hmalakna a buotsai a nih. Ṭhalai Chawlkar 2024 Inrinni in umni khamin insukhlimna (Football ṭhang ta lo) chi dang dang hmang ning a ta, zantieng hmangaina ruoi kil nghal dinga beisei le riruong a nih.Ṭhalai Chawlkar 2024, beisei le riruong dan anga tluong taka hmang a ni theina dingin mimal ṭawngṭaina a hai hriet lo tum tawl ei tiu aw.

No comments

Powered by Blogger.