Header Ads

Header ADS

Tulai Thil Umzie - Jr Amo

Manipur ram sawrkarin khingbai tak nia ngaia ro a relna leiin tulai hin tlangmi ram, abikin Churachandpur in ei tuor ṭan mek. Thil pawi le lungsen um tak el a ni a, kut le ke bo ang el a tlangmi hai an mi nawrde a ni ta a. Thahrat a hne le dodal el khawm a zuk ni  thei el ta naw ding niin an lang.

Churachandpur ei ti mek hming hung ser dan la zuk hril zawk inla. France a fe Peace Labour Corps hai 1921 a an hung kir ṭum, khang hun laia SDO BC Casper chun ruoi a lo buotsai pek a. Hunser hmangna a hin Maharaja Churachand Singh chu khuol inzaum a fielin a ṭhangve a. Maharaja a ṭhang hrietzingna le inzanain a hming indik tak khang hun laia a la put Songpi Sub Division chu Churachandpur sub division a hung thlak niin vawisun chen hin a district hmingin a phur ta pei a. Churachand(pur) hming hi ei ṭhangmawbawk pakhat a hung inchangna nawk ta pei a nih.

Forest Act 1878 chun ram (forest) hi buk thum - reserved, protected le village forest in a ṭhe a. Reserve ram ei ti hlak Reserve Forest a hin thing lak, ran inthla, sapêl hai hi danin a phal naw a. Protected Forest sunga ruok chu ram thau fa le ringsan a mihriem hai cheng an nina ah sapêl, ran inthla hai dam remti pek an ni hlak. A danglamna taluo lien tak el a um naw a, sawrkar humhal ram sung ve ve a nih.

Tuta ei buoina tawng mek Churachandpur Khoupum Protected Forest hi patta, jamabandi, dag chita haia do le beilet el thei ding niin dan suklang a um hai dungzuiin an lang naw a. Chieftainship/Lal/Hausapu hai ram lekha chauin hi case hi hma ei sawn pui thei ding ni a hriet a nih.
Ei hriet tawl fur ta a, Patta, jamabandi, hai suklangin umzie a nei kher naw el thei. Asanchu, tuta ei dang mek Churachandpur Khoupum Protected Forest hi siem zo a ni hunah Revenue Department/SDO/SDC in a issuehai vawng tiin ṭhang hung khaw a ta. Chubaka chun, cancel an hung ni ding ti a ni bawk, ei ram ei rohlu ei tia hin neitu nina chang ta loin mikhuol angin ei khawsa ta lem ding a nih.

State sawrkar hmalakna a hieng lawm lawm a tlangmi hai hnawchep tum a hmalakna hi thawklekhata hung pieng thut a ni nawa, kum iemani zat liemtah ri dei zata hmalakna a tawp hung tlung hnai a ni tah. 2015 khan 3 Bills protest ei lo thaw ta a, tlangmi hringa 9 bâwtin ei insanhim angin ei inngai a, tuhin Reserve Forest/Protected Forest in a mi hung nawr a. National Register of Citizens (NRC) an nawr zing a, ST nina an hni zing bawk. Tuok ding chu a dawt dawtin ei la nei pei.

Lal documents le lal chu an pawimawna an sang hle. Chu lai zinga pawimaw sa chu, tlangmi inthuruolna a nih. Ei ram, i ram ka ram a tawk ve lei ringawt ni loin tlangmi ngirhmun, chan bo a um thei ding ei nina hin ei lungril le mit suk keu thar sien. Ei ni nekin ei nau, ei tuhai ta dingin lungkham a um a, hmatieng hun an thim a nih.

Hieng hai ti lo khawm hi a dang an la hung thaw pei el thei, ei inthuruol thei naw chun ṭhedar chu ei tuok ding ma ning a tih. Tukhawm hin tlangmi ei inthuruol naw a chieng ta leia mi ṭhedar a ei chunga rorelna kha (divide & rule) tuok mek ei nih.

History ei bâwkân thei naw a. Hun liemtah, tienlai khan Kailam chungah lal lien deu deu pali - Henglep, Songpi, Loikhai le Teising an lo um hlak a. An ni hai hin ṭhangsan thei ding thil pawimaw an nei el thei. Tuta Teising ei ti khawm hi Songpi hnuoia hamlet pakhat a nih.

Dan hmanga an mi nawr a ni leiin tharumin iem a ni chen sukchai thei inla khawm dan veka ei beilet naw chun a tlawm lem ngirhmun chang a awl ta ding. Tuta ram neitu nina ei sukchieng theina le indang theina umsun chu khaw lal lekha felfai tak nei, lal a inṭhuoina (chieftainship) sukhrat a dan hmanga court kai a nih. Ieng ieng khawm thaw inla dan a bei ei ni pha harsa ei ti hlak a, sawrkar hlak hin dan hi a siemṭha zing a, tukhawm hin Khumujamba Meitei Leikai Patta-Dar (Land Owner) Association an um ta a nih.

Hriet thei chin ah Khoupum Protected Forest le inzawma sawrkarin indik lo taka a mi thawna a hin, British India hun laia Original Land Owner chu Songpi lal hai hi niin an hril a, thil pawimaw kawl an nei ring a um bawk.

Ei ram, ei hnam, ei khawtlang, ei kohran enin a siet nawna hrim a um ta nawh. Indikna, ringumna, thienghlimna khawm ei hril ngam ta naw tieng a ni tah. Chuong lawma ringtu nun tlahnuoi ei ni tah. Biblical context a thlir chun, Israel hai khawma Pathien an hlatsan a Lalpa pawisakna an nei naw leiin an insir a an inlamlet theina dingin Pathienin a hrem hlak a nih. I Pathien dan i theinghil vei a, kei khawmin i nauhai theinghil veng ka tih a ti ṭhuoi a nih. A mi le sa hai hi ama kuom tieng hnaia a bula ei kir nawk theina dinga Pathienin zirtirna a mi pek nuom khawm chu a ni el thei tah. 

Dân hre mi ka ni naw a. A chunga ka thuziek hai hi ka mimal hrietna zâu lo (very limited) tak el a ni a, andik naw le hriet dan inang naw khawm um pal thei a ni leiin hriet ang ang bengvar theina ding a lo um chun tia ka ziekna a hin, ziek suol le hriet suol a um chun tiemtuhai hrietthiemna ka ngen zui nghal. Khamsamida!

Hi thusep hi Thalai Weekly Vol 14 Issue 15 (April 16, 2023)-a insuo a nih. 

No comments

Powered by Blogger.