Header Ads

Header ADS

Mal Lam zofel; Enoch in thiemtak lawmman

Kum intluon a Diamond Jubilee lawmna ding le inzawma Committee in hmalakna ding dang dang a rel angin Diamond Jubilee Mal Lam 2022 chu ṭum thum zeta huoihawt niin July 9 khan Fellowship Hall ah a vawrtâwp khêlin zofel a lo ni tah.Diamond Jubilee Mal Lam 2022 a hin ṭhalai member ṭhahnem tak el an ṭhang a. Chuong hai laia a vel a vela inelna thaw a ni hnungin Tv. Enoch Peter (Philipi group) in a pakhatna/thiem tak nina a lak a. Nk. Gospel Lalthangmawi (Kolosa group) le Tv. Elvis Buonhmingthang (Ephesi group) haiin a pahnina le a pathumna hi an lak a nih.Mal Lam dik insiek hi Hmar ṭawng a thaw a nia, a vel khatna June 10 le a vel hnina June 16, 2022 haia kha huoihawt an ni a. A vawrtâwtp hi July 9, 2022 khan a thiem ṭhal 10 hai an inel a. Vel khatna le vel hnina a hin ditsak fiel bik nei hlak a ni a, a tâwp zân ruok hin chu nei a ni ta nawh.


Video recording le thlalak mawi tak tak el a suokdawk theina dingin Tv. Richard Sinate le Tv. Jeffrey Lungṭau le Documenting Team hai khawma theitawp an suo a. Puhai Ramhmangai Khawbung le Gabriel Inbuon haiin tangka in kut an rawl ve bawk a nih.


Diamond Jubilee Mal Lam hi huoihawttu dingin Ṭhalai Committee in Tv. Joyful L Ṭhiek le Pu Joshua Amo hai a ruot a. An ni hin DJ Mal Lam Org Board a insiemin hi inelna hi an huoihawt hlak a nih.Diamond Jubilee Mal Lam 2022 a thiem tak lawmman dawngtu in India tangka 1,500+Trophy+Thuziek a dawnga, a dawta mi hai pahni khawma Trophy le Thuziek ṭhangin 1,300 le 1,000 ve ve an dawng bawk.


Diamond Jubilee hi tukum kumtawp ah ropui taka hmang tum a ni a, ṭawngṭaina a hrie hlak dingin member hai a tharin ei inngen a nih.

No comments

Powered by Blogger.