Header Ads

Header ADS

Ṭhalai thar hai lawmlut; Group leader hai ṭawngṭai pek

Vawizan Ṭhalai inkhawm khan biekin puia sawn lut thar Ṭhalai thar member 9 hai chu Chairman in lawmlutna le inhrilhrietna hun a hmang a.

Ṭhalai thar hai le tukum sunga Ṭhalai group leader hai po po țawngțai pekna le infuina thucha Rev. Dr. James R. Ruolngul in hun a hmang a. Central ṭhalai hotu Pu Ebenezar Sinate in, tukum Diamond Jubilee lawmna ding le inzawma Ṭhalai Lucky draw buotsaia um ṭawngṭaina in an hlan bawk a nih.


Inkhawm ṭin hin biekin tuolah thingpui dawntlang a nih.


Ṭhalai thar hai ṭawngṭai pek lai le 2022 Ṭhalai group list ei hung kap kai.

1 comment:

Powered by Blogger.