Header Ads

Header ADS

Lalpa chu inpak ro

Lalpa inpâkin ‘Hosanna’ ti’n khêk ro,

Lalpa chu inpâk ei tiu;

Lungril hlimin a lalṭhungpha vêla chun,

A hming thienghlim chawimawi ro;

A puonzâr vâr hnuoia chun fe pei ro,

A zangâina ringin ei fe pei;

A ropuina ei chungah var zing a ta,

A kut hrâtin mi ṭhuoi a tih, chatuon chen khawmin.


Thunawn:

Damtein fêng ei tiu,

Ei puonzâr chu khaisâng peiin;

Damtein fêng ei tiu,

Ei lâwmna hla chu sak peiin;

Damtein fêng ei tiu,

Mei le sûm ngirin ei hma a ṭhuoi;

Ei chatuon ni ropui khi ei tlung chenin.


Lalpa chu inpâk ro, chatuon Lal a nih,

Chung Pathien ropui raw se;

A hmangai ngilneina chu hril dar pei ro,

Vân hlapâwl chu rempui ro;

Hmatieng pan ro, lâwmtakin pan pei ro,

Isu zuiin hmatieng fêng ei ta;

Ei châwlna in tieng lâwmtakin pan ei tiu,

Mi thienghlimha’n Sandamtu an inpâkna hmun chu.

No comments

Powered by Blogger.