Header Ads

Header ADS

Țhalai pawl member Pu Jessai kan

Țhalai pâwl member Pu Jessai Ralsun chu Țhalai Pawl hmingin Pathienni liemtah khan an chengna-in Venglai ah kan a nih.


Pu Jessai hi Sielmat Christian Hospital ah a mît a lung um ât a ni a, chu le inzawm peiin Țhalai member hospital a lut hai Țhalai in kut chawia kan na a nei hlak le inzawma kan a nih.


Taksa damna fel tak hung nei dingin ei ditsakna ei inhlan.

No comments

Powered by Blogger.