Header Ads

Header ADS

Ṭhalai group sports 2021 (Konsham Arena)

Liemtah November 22, 2021 zan khan Ṭhalai Group sports 2021 chu Konsham Arena, Tuibong ah zan hun a hmang a ni a. Group in elna hi football a ni tak a, football baka hin mixed relay race khawm huoihawt sa a nih.


Football in elna ah Matthai group an champion a, a dawtah Marka, Johan le a hnuoi takah Luka group hai an ni a.


Mixed relay race a hin Marka an hrat taka, Johan, Luka hai niin Matthai pawl hai ruok chu official haiin an disqualify a nih.


Thlalak ṭhenkhat hai a hnuoiah


1 comment:

  1. In hmel khawm a tha tawl deu deu a ni hi tie.. Papui hnung hin chu a harsa tah, in tlangval nunghak lai khan bei tak tak ro

    ReplyDelete

Powered by Blogger.