Header Ads

Header ADS

Țhalai inkhawmpui lien vawi 37 na ah ei Țhalai member

Independent Kohran halai inkhawmpui lien a vawi 37 na chu zani zana inthawk khan Hmarkhawlien a halai Inah nei an a lo ni tah. Vawisun hin Central halai țhuoitu inthlangna le rorelna a sunzawm ning a tih.

Inkhawmpui lien hi rorelna chau nei a ni a. Ei member Samuel Lalhuopzau, Paul Nathan, Andrew Songate, Ebenezar Sinate, Rev. Alan Ṭhiek, Rev. Lalneikhup Hmar, Upa Ramhlunsang le Rose Rodingpui hai chu tuchena a ṭhang ei hriet thei hai an ni a.


An ni baka hin biel danga inthawk ei Ṭhalai member tho Evan Lalrosem Faihriem, Pastor Darsiemlien, Pro Pastor Ramtharlawm hai khawm an ṭhangve bawk a nih.


Palai hai hi vawisun rorel zoin mani inlum an pan tawl nghal ding thu a hmun a um ei palai a inthawk thu ei dawng. Rorel palai hai ditsakna insang tak ei inhlan.

No comments

Powered by Blogger.