Header Ads

Header ADS

Ṭhalai Weekly kum 10 tling hrietzingna lekhabu tlangzar

Ṭhalai Weekly ṭan thar a ni a inthawk a kum 10 tling hrietzingna lekhabu - “aide-mémoire” ti chu zani Dec 31, 2020 zan khan Ṭhalai Committee in hunser te a siemna NSSU hall ah Local Committee Chairman Rev. Rosung Sinate in a lo tlangzar tah. Hi huna hin Local Secretary Pu Salsawmthang Inbuon khawm hunser hmangna a hin a ṭhangve a nih. 


ṬW kum 10 tling lawmna hi ropui taka lawmna hun siem dinga riruongsa vawng nisienkhawm, khawvela hri nasataka an leng leiin tum le riruong dan hai po po suk puitling thei ta loa a um hnungin hrietzingna lekhabu bek hi suksuok ding tiin Ṭhalai Committee le Ṭhalai Weekly in rem a ruot hnungin theitawp suoin, Pathien zarin tlangzar theiin a um a nih.


"aide-mémoire" hi tlangzar hman lo vangin a um a, nisienkhawm, Editorial Board in ṭhang nasatakin a lak a, tuta tlangzar a um hi special edition niin a telpuia zawrdawk ding chu a hranpain offset ah herdawk la ning a ta. Tuta special edition tlangzar a um le hin thuhmun ning a ta, tlangzar a um hi ei ni kutsuok lieu lieu ei khawl hai hmanga sut le herdawk an nih.


Kum 10 hmel hrietzingna lekhabu sutna kawnga pawimaw em em el KeiRCSinate (Richard L Sinate) le Immanuel Zote (Finitus Graphe Design) hai an thaw hlawkin a ropui takzet. Souvenir a hin thuziek tiem nuom um tak tak el, ziek thiem tak tak hai ziek tiem ding a um tawl bawk a nih.

1 comment:

Powered by Blogger.