Header Ads

Header ADS

Thawlawm thlak nawk; Thalai Exam paper 11 a lut

Zirtawp zan (vawizan) khan Biekin tuola thawlawm a vawihnina dingin thlak nawk a ni a. TPKTP Chairman le Ex-officio Upa Ramhlunsangin thawlawm hi biekin tuolah tawngtaina in an hlan nghal.

Thawlawm hi hri inleng leia sawttak inkhawm thei ta loa ei um hnunga tuta thla liemtah a kha Committee in Thalai inkhawm zan peia dingin thawlawm hi thu nawk um hma poa dinga thlak dinga a rel a nih. 


Thalai thawlawm thlakna tieng thang ei lak nasa leiin lawm a um.


Chuong lai zing chun, Ṭhalai subject Vanglai Meiser 2020 Bung 1-10 a bu ena examna chu vawizan kha answer sheet peklut hun a ni le inzawmin biekin tuola peklut nghal a ni bawk. Exam answer sheet hi mi 11 in an peklut a nih.

1 comment:

Powered by Blogger.