Header Ads

Header ADS

Zirtawp zan thawlawm thlak a ni ta ding

 Aug 26, 2020 Nilai zana Thalai Committee inthungna a chun hri inleng leia hun sawttak inkhawm ta lo, thalai activity um thei ta lo a ni leiin inkhawm thei la ni naw sienkhawm thu nawk um hma poa dingin Thalai inkhawm zan - Zirtawp zan zat biekin tuola thawlawm thlakna ding Thalai bawm sie ning a tih.

Thalai bawm hi zan dar 7-8 inkar sie hlak ning a ta. Thalawm hi inphutluina a um nawa, amiruokchu, Thalai haiin thawlawm hi thlak hlak dingin Secretary in thusuok a siemna ah Pathien hmingin ngenna a siem nghal.Chuong lai zing chun, tukum Tuithaphai Presbytery Thalai inkhawmpui ding le inzawma Malzal le Group Song inruolsiekna ding le inzawmin Convenor/Instructor dingin Tv. Paul Nathan le Tv. Joseph Remruotsang hai chu Committee in mawphurna a pek a. Hlapawlpui inruolsiekna ruok chu um naw nih.

Tukum Thalai inkhawmpui hi ei khuo Sielmat a innghat ding a ni a, TPKTP Diamond Jubilee lawmna leh an kawp ding a nih. Hri inleng mek le inzawmin hmang dan ding chungthuah chieng taka riruongna siem thei a la ni naw leiin inkhawmpui tha taka ei hmang theina dingin Thalai member haiin ei tawngtaina haia hrefu hlak ei tiu.

No comments

Powered by Blogger.