Header Ads

Header ADS

Zirtawp zan 22 a liem hnungin thawlawm a vawikhatna ding thlak ṭan

Coronavirus hri inleng leia pungkhawmna thil hai hrim hrim sawrkarin a khap hnung, Ṭhalai inkhawm Zirtawp zan 22 inkhawm loa a liem hnung a vawi 23-na zan chun Ṭhalai Committee thurel angin thawlawm thlak ṭan nawk a ni tah.Thawlawm bawm hi biekin tuola sie a ni a, zan dar 7-8 inkar sung thlak a nih.

Vawizan a thawlawm siekhawma um hi Committee Member Tv. Paul Nathan in anhlan a. Thawlawm thlak hi Committee a inthawk thuthar a um nawk hma poa dingin Zirtawp zan zat a thlak hlak ning a tih.

Tv. Paul Nathan in thawlawm anhlan hlai


No comments

Powered by Blogger.