Header Ads

Header ADS

Hmang Khaw/ Hmang Vawm


 
“Chuongchun, Israelhai po po chun ama chu lungin an deng a; chun, ama chu meiin an raw a, lungin

an deng bawk a” (Joshua 7:25)

Tlangram lo nei hlak hai chun ‘Hmang Khaw/Hmang Vawm’ a hre naw um nawm ei nih.

Amiruokchu, phairam a seilien hai tading chun a la hre ngai naw khawm tamtak um ei tih.

Tlangram lonei tuhai chun thlasik December hin lo an vat \an hlaka, kumthar a thlai ching na dingin

an buotsei hlak a nih. Hieng lovat a umhai hi thla hni vel hnungah an raw fai hlak. Lo raw hin a

kangfai naw khawm tam tak a um hlak a, hnachang tum dam, thingkau hnawk le hrui hnawk

tamtak kangfai loin a maksan hlak a nih. Thlai zuk ching el theina an naw leiin hmang khaw/hmang

vawm hlak a nih. Lo a kang fai rak naw lem chun vel tamtak khawfai a ngai hlak a nih. Taksa a sawl

em em hlak a, hisapna khelah tha tamtak seng hlak a nih. Suol do a hnena chang ding chun, khawfai

ding tamtak mimal, insung, khawtlang le kohran a hin um ngei a tih. Lo khawm khawfai a ni chun

thlai \ha takin a thar suok hlak, Kristien hringnun khawm eiin khawfai po leh Pathien malsawmna

ei dawng hlak anih.


Israelhai Kanaan ram an lut ding khan vawitamtak Pathien in a khawfai a nih. Ramtiem ram,

“bawngnene le khuoizu luongna ram” va hlu ding khan sukfai ding tamtak a um leiin sawttak

thlaler ah anin vakvai a ni kha. Ringhlana dam, Kawmawna dam, Milem biekna dam, popo kha

sukfai a ni hnungin Kanaan ram malsawmna ram lut theiin an um cho ani kha. Kum sawmli veng

vawng hnungah Jordan vadung kanin Jeriko khawpui ropuitak el hne a um thu ei hmu. Amiruokchu

hi hi a tawp na an nawh, a bul \anna cho a nih. Ei hril tum tak chu hi hi a nih, “Jeriko in thlawmhai

sienkhawm “suol” an ni lai a um tlat leiin Ai khu chite i hne in an um a ni kha”. Iengtin am Joshua

le Israel upa hai khan an ni laia suolna um kha zawng suokin an suk chimit a? Iengang strategy am

an hmanga?


Hmang khaw umzie ei hril tah a, hmang khaw hi hmunhnawk in thiel nisienkhawm nuom el a va

dengbum a sukfai el chi an nawh. Lo lai a hmang (hmunhnawk lo laia um) raw ding a ni chun hmang

hmawr siem a ngai hmasatak a, chun a chin deu hai a hnuoi ah ei siea a chunga a lien deu ei in del

tir hnungin raw fai thei a ni cho hlak a nih. A kar chang lem chu a zung puma kar suok a rawfai a

ngai hlak a nih.


Joshua hin a hmatawk baw el nawh a, strategy tha takel a fe pui niin ka hriet. Pathien kuomah hne

a an um nasan hre dingin Pathien a buon a nih. Joshua le Israel upahai hin nasa takin Pathien an

buon a nih kha. “Joshua chun a puonhai a keithler a, ama le Israel upahai chun LALPA bawm

hmaa chun an hmaia hnuoi sikin zantieng chenin an bawkkhup a.” (Joshua 7:6). Pathienin mipui

laia suolna um leia hne in an um a nih ti feltakin an hriettir a ni kha.Pathien thupek angin, Israel

hnam lai umzie nei takin a bat bata in lang tir in, a suk suoltu Akan chu man in an um a ni kha. Mi

pakhat cho suksuol ni sienkhawm a hnam pumpuiin an tuor pha a ni kha.


A nei popo leh \huoisuokin lung in an deng hlum a ni kha. Lung a deng cho ni loin an raw bawk a

nih. Akan kha ama cho nilo in a thilnei po po leh an sukchimit vawng a nih. A chunga strategy

pathum ei hung tarlang hai khi iengtin am hmang ei ta? A bikin mimal hringnun ah hei \an phawt

ei tih. I do ding/ka do ding, ka hmelma hi ka hriet ching am? Do ding tak hriet naw chun hnena

chang ngaina a um nawh. I do ding tak/ka do dingtak ka hriet thei na ding chun Pathien ka buon a

ngai a nih. Pathien thlarau inhrietirnain ei hriet ching cho hlak a nih. Hrietna ei nei cho nilo in, a

pathumna hi a pawimaw hle niin ka hriet. Sukchimit a rawfai vawng hi a pawimaw a nih. Hmang

ei khaw a, ei khawbumhai ei rawfai naw chun kumtluon in hnawksak um ah an chang hlak a nih.

I hringnun a i sukchimit ding i khawfai ding i hriet hnungin i sukchimit naw chun, kawng tam takah

a sukbuoi ding che a nih. Akan kha lung a denghlum cho an le, an deng hlum hnungin an raw a ni

kha. Mitin ei hringnun a suol in hnawk po po hnea rawfai hi a pawi maw hle niin ka hriet.


Mimal hringnun a cho niloin Joshua strategy hi insungah, khawtlangah le hohran ah khawm hin

hmang thei in la chu hnena ropui tak ei chang ka ring. Akan suolna sukchimit a aum hnung a

Israelhai ral dona result hin a sukching hle a nih. Ei insung ah “suol” inhnawk ei khawfai chun,

family rivaival ropuitak thlung ngei a tih, chuongang bawkin kohran a khawm. Tiemtuhai ei rengin

ei hringnun a sukfai ding umhai ei sukfai thei sengna dingin Pathien thlarauin mi \hangpui seng raw

sen, Amen.

~ Tv. Andrew Lalnghillo

No comments

Powered by Blogger.