Header Ads

Header ADS

Kohran puiin Thalai thar hai lawmlutna hunInrinni zân liemtah (Feb 8) khan, kohran pui inkhawmna ah NSSU a an um hun sung ding zofel le hotuhaiin puitling ni dinga țha an ti ta hai mi 16 chu Țhalai le kohranpui member ni ta dingin sawnlut na hunser hmang a nih.

Țhalai thar fel tak tak le Țhalai Pâwl dawmkangtu an hung ni ngei ei beiseiin ei ditsak hle.

No comments

Powered by Blogger.